دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 جنين شناسي مقايسه اي دکتري
2 مباني سلولي ومولکولي زيست شناسي تکويني دکتري وارشد
3 جنين شناسي کارشناسي
4 زيست شناسي جانوري کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 جنين شناسي بيولوژي رشدونمو

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات