سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری زيست شناسي تکويني(جنين شناسي) علوم وتحقيقات ايران 1382
کارشناسی ارشد علوم جانوري(بيوسيستماتيک) تهران شمال ايران 1375
کارشناسی علوم جانوري شهيدبهشتي ايران 1370

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
معاون آموزشي ودانشجويي دانشگاه آزادفلاورجان 1383 1388
رييس دانشگاه دانشگاه آزاداسلامي واحدفلاورجان 1388 1398
معاون آموزشهاي عمومي ومهارتي دانشگاه آزاداسلامي واحدنجف آباد 1398 1400

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 جنين شناسي مولکولي
2 سلولهاي بنيادي