سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد معماري کامپيوتر تهران ايران 1379
کارشناسی کامپيوتر-سخت افزار شهيد بهشتي ايران 76

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان