جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
مقام برگزيده مسابقات طراحي وساخت شناور پرنده 1393 دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار