سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي هوافضا-ايروديناميک علوم و تحقيقات تهران ايران 1398
کارشناسی ارشد مهندسي هوافضا- ايروديناميک جامع امام حسين ايران 1390
کارشناسی مهندسي مکانيک-حرارت و سيالات شهرکرد ايران 1386

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 آيروديناميک تجربي
2 ايروديناميک کاربردي