دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 Research Methodology کارشناسي ارشد - دکتري
2 Natural Language Processing کارشناسي ارشد - دکتري
3 Advanced Information Retrieval کارشناسي ارشد - دکتري
4 Semantic Web کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه، سه شنب ساعات ملاقات حضوري روزهاي حضور ساعت 10-11 به برنامه موجود در دانشکده مراجعه نماييد