تابلو اعلانات

ردیف تاریخ متن اطلاعیه توضیحات
1 1393/7/18 روش تحقيق کارشناسي ارشد، پژوهش اول: پژوهش دربارۀ يکي از موضوعات ادبي، به همراه کتابشناسي موضوع، و ارائۀ آن در کلاس به صورت گزارش. -
2 1393/7/18 صائب و سبک هندي، پژوهش اول: واکاوي مضمون‌هاي غزل صائب؛ هر دانشجو بايد يکي از مضامين مشخص شده را در ديوان صائب جستجو کند. -
3 1393/7/15 فارسي عمومي، پژوهش اول: تنظيم نامۀ اداري مطابق با آنچه در کلاس گفته شده است. -
4 1393/7/18 خاقاني و نظامي کارشناسي ارشد، پژوهش اول: مطالعه و تحقيق دربارۀ قصيدۀ نخست ديوان خاقاني، براي جلسۀ چهارشنبه 23 مهرماه. -
5 1393/7/18 خاقاني کارشناسي ارشد، پژوهش دوم: دانشجويان گرامي، هر نفر، يکي از پژوهش‌هاي خاقاني‌شناسي را در کلاس معرفي خواهد کرد. -
6 1393/7/18 روش تحقيق کارشناسي ارشد، پژوهش دوم: تحقيق دربارۀ مقاله‌هاي چاپ شده در زمينه‌هاي پژوهشي مختلف(شعر معاصر، داستان معاصر، سبک هندي، سبک خراساني، حافظ‌پژوهي، سعدي‌پژوهي و نظاير آن) و ارائه به صورت مکتوب. -
7 1393/7/21 روش پژوهش براي درس صائب: لطفا فايل pdf را از بخش «مرکز دانلود» بگيريد و تحقيق خود را بر اساس آن انجام دهيد. -