طرحهای پژوهشی

1. , "نقد و بررسي تخلص‌هاي شعري از آغاز تا امروز", تاریخ تصویب طرح :1393/04/15, تاریخ خاتمه :1393/04/15