دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 صائب و سبک هندي. کارشناسي
2 روش تحقيق، کارشناسي ارشد
3 آشنايي با کامپيوتر، کارشناسي ارشد
4 نقد و نظريه هاي ادبي، كارشناسي ارشد
5 سنايي و ناصر خسرو کارشناسي ارشد
6 روش تحقيق کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه فارسي عمومي 8 تا 11 و 13 تا 16 کريدور 7 دانشکدۀ علوم انساني
يک شنبه صائب 13 تا 15 کريدور 7 دانشکدۀ علوم انساني
دوشنبه روش تحقيق کارشناسي ارشد 8 تا 10 و 10 تا 12 کريدور 3 سالن دفاع
چهارشنبه خاقاني و نظامي، کارشناسي ارشد 8 تا 10 کريدور 3 کلاس 28
چهارشنبه سير تحول ادبيات فارسي، دورۀ دکتري ادبيات غنايي 15 تا 17 کريدور 7 دفتر معاونت آموزشي دانشکده