سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری زبان و ادبيات فارسي اصفهان ايران 1387
کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسي خوارزمي تهران ايران 1377
کارشناسی زبان و ادبيات فارسي اصفهان ايران 1373

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1387 1392
- عضو شوراي پژوهشي دانشکدۀ علوم انساني - دانشکدۀ علوم انساني 1390 -
عضو شوراي آموزشي دانشکدۀ علوم انساني دانشکدۀ علوم انساني 1390 -
عضو شوراي فرهنگي دانشکدۀ علوم انساني دانشکدۀ علوم انساني 1391 -
معاون آموزشي دانشکدۀ علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1392 -

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ادبيات معاصر
2 نقد ادبي و سبک شناسي؛
3 ادبيات انتقادي و طنز؛
4 نسخه شناسي و تصحيح متون.