سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد زبان وادبيات عرب ازاد اسلامي واحدتهران مرکز ايران 1382
کارشناسی زبان وادبيات عرب ازاداسلامي واحد فلاورجان ايران 1378

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه معارف اسلامي دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1391 1392

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان