کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
زايمان فيزيولوژيک 1393/04/20 نظام پزشکي اصفهان نظام پزشکي اصفهان
احياي نوزادان 1391/01/23 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي
کارگاه علم سنجي و اشنايي با ويزگي هاي مقالات isi 1396/02/11 دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد
کارگاه معاينات قبل از ازدواج 1396/04/11 دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد
احياي قلبي ريوي پيشرفته(احياي بزرگسال) 1395/03/11 دانشگاه ازاد نجف اباد دانشگاه ازاد نجف اباد


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
کارگاه زايمان فيزيولوژيک 1396/04/20 دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد
کارگاه آموزشي آشنايي با کمکهاي اوليه در زايمان 1396/08/24 دانشگاه ازاد نجف اباد مرکز تحقيقات توسعه علوم پرستاري و مامايي