دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 بارداري زايمان کارشناسي
2 پرستاري مادران و نوزادان 1و 2 کارشناسي
3 تاريخ و اخلاق و قوانين و حقوق در مامايي کارشناسي
4 حقوق و پزشکي قانوني در مامايي کارشناسي
5 طب سنتي و گياه درماني در مامايي کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات