سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد مامايي دانشگاه شهيد بهشتي ايران 1393
کارشناسی مامايي رفسنجان ايران 1389

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
ماما دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1389 1391
استاد حق التدريس دانشگاه ازاد دهاقان 1391 1394

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 بارداري- زنان
2 ورزش هاي دوران بارداري