جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
مدير پژوهشي برتر دانشگاه 1395 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد مهدی رفیعی
پژوهشگر برتر دانشگاه 1398 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد مهدی رفیعی