دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 متالورژي جوشکاري کارشناسي
2 آزمايشگاه عمليات حرارتي کارشناسي
3 روش هاي نوين مطالعه مواد کارشناسي ارشد
4 متالورژي جوشکاري پيشرفته کارشناسي ارشد
5 روش هاي پيشرفته اتصالات (جوشکاري) کارشناسي ارشد
6 انتقال مطالب علمي و فني کارشناسي
7 بازرسي و کنترل کيفي جوش کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
سه شنبه انتقال مطالب علمي و فني 8-9، 9-10 کارشناسي
سه شنبه متالورژِي جوشکاري 10:50-12، 13-14:15، 14:25-17 کارشناسي
چهارشنبه متالورژي جوشکاري پيشرفته 8-10:15 کارشناسي ارشد
چهارشنبه روش هاي پيشرفته جوشکاري 10:15-12:30 کارشناسي ارشد
چهارشنبه بازرسي و کنترل کيفي جوش 14:30-16 کارشناسي ارشد