سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مواد صنعتي اصفهان ايران 1393
کارشناسی ارشد مهندسي مواد صنعتي اصفهان ايران 1388
کارشناسی مهندسي مواد شهيد چمران اهواز ايران 1386

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير پژوهش و فناوري دانشکده مواد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 ---
مديركل حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1398 1398
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1399 1400

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 جوشکاري
2 نانو مواد و مواد پيشرفته
3 پوشش هاي پاشش حرارتي
4 تريبولوژي و اکسيداسيون مواد
5 مهندسي سطح
6 متالورژي پودر
7 مشخصه يابي مواد