مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مطهر رادي, جلال الدین افضل, "در باب زيبايي شناسي", فصلنامه نقد كتاب هنر, Vol 1, 1393, PP.273-295
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مطهر رادی, , "ضدزيبايي شناسي در هنر اسلامي", همايش ملي علوم انساني و حکمت اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي, تهران - سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي, 1400
    Status: Unavailable PDF