سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری فلسفه هنر آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ايران -
کارشناسی ارشد پژوهش هنر هنر تهران ايران 1386
کارشناسی ارتباط تصويري فردوسي مشهد ايران 1383

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه طراحي پارچه و لباس و فرش دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1389 1393
مدير گروه هاي طراحي پارچه ولباس و علمي کاربردي فرش دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391 -

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 Islamic Calligraphy
2 Typography
3 Philosophy of Art