طرحهای پژوهشی

1. ندا بهزادفر حسین پورقاسم مهدی خضری , "بررسي تغييرات پروفايل فشار خون بيماران دياليزي", تاریخ تصویب طرح :1396/08/30, تاریخ خاتمه :1397/03/19
2. حسین پورقاسم , "سيستم کنترل کيفي پاشش رنگ سطوح فلزي مبتني بر تکنيکهاي بينايي ماشين", تاریخ تصویب طرح :1396/06/01, تاریخ خاتمه :1397/03/01
3. ندا بهزادفر حسین پورقاسم , "مدلسازي روش اسيلومتريک در اندازهگيري فشار خون", تاریخ تصویب طرح :1395/11/04, تاریخ خاتمه :1396/07/04
4. حسین پورقاسم محمدرضا یوسفی منصور نجاتی , "رديابي خودرو در تصاوير ويدئويي با استفاده از روش هاي مبتني بر نقاط ويژگي", تاریخ تصویب طرح :1391/10/01, تاریخ خاتمه :1393/09/04
5. حسین پورقاسم محمد رضا یوسفی افشین اعتصامی احمد کشاورز مهدی سعادتمند , "شناسايي مواد منفجره و اسلحه در يک سيستم بازرسي مبتني بر اشعه X عبوري دو انرژي", تاریخ تصویب طرح :1389/07/01, تاریخ خاتمه :1390/07/20
6. حسین پورقاسم مرتضی الیاسی اردلان الیاسی , "شناسايي و طبقه‌بندي لوگو در تصاوير متني اداري", تاریخ تصویب طرح :1388/10/19, تاریخ خاتمه :1389/06/19
7. حسین پورقاسم محمد رضا یوسفی افشین اعتصامی , "استفاده از بازخورد ربط در بهبود عملکرد يک سيستم بازيابي تصاوير اشعه x براساس محتوا", تاریخ تصویب طرح :1388/10/15, تاریخ خاتمه :1389/11/17
8. حسین پورقاسم مرتضی الیاسی اردلان الیاسی , "طبقه‌بندي محتوايي تصاوير متني و غيرمتني", تاریخ تصویب طرح :1388/04/01, تاریخ خاتمه :1389/02/07