اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
Detecting and Predicting an Epileptic Seizure 2021 آمریکا مرتضی به نام
حسین پورقاسم
Signal Processing for Extracting a Mother Wavelet Function 2021 آمریکا مرتضی به نام
حسین پورقاسم
سيستم پرتابل شناساگر حشرات آوازخوان با استفاده از برد توکار مبتني بر لينوکس 1396 ایران حسین پورقاسم
مائده مهدی
حسین زمانیان
سيستم محاسباتي هوشمند پيش‌بيني و تشخيص بلادرنگ تشنج صرعي بوسيله‌ي مانيتورينگ و پردازش سيگنال‌هاي EEG 1396 ایران مرتضی به نام
حسین پورقاسم
سيستم بينايي ماشين ارزيابي کيفي رنگ آميزي کوره اي بشکه‌هاي فلزي 1395 ایران هادی جباری
حسین پورقاسم