جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
پژوهشگر برتر بسيج اساتيد استان اصفهان 1391 بسيج اساتيد استان اصفهان
پژوهشگر برتر منطقه چهار (استانهاي اصفهان، يزد و چهارمحال بختياري) دانشگاه آزاد اسلامي 1392 دانشگاه آزاد اسلامي
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
پژوهشگر برتر استان اصفهان 1394 استانداراي اصفهان
پژوهشگر برتر کشور در شاخه فني مهندسي در چهارمين جشنواره فرهيختگان 1395 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مخترع برتر کشور در ششمين جشنواره فرهيختگان 1397 دانشگاه آزاد اسلامي هادی جباری
مخترع برتر کشور در شاخه اختراع بين المللي هشتمين جشنواره فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي، 1400 1400 دانشگاه آزاد اسلامي حسین پورقاسم
مرتضی به نام
مخترع برتر کشور در شاخه اختراع بين المللي هشتمين جشنواره فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي، 1400 1400 دانشگاه ازاد اسلامي حسین پورقاسم
مرتضی به نام