مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1395/09/03 برنامه ترميک پيشنهادي گروه بيوالکتريک وروديهاي قبل از 95 آخرين ويرايش مهر 94- همراه با دروس اختياري مجاز ...
2 1394/06/17 عناوين دروس عمومي راهنماي انتخاب دروس عمومي- به روز شده ...
3 1393/06/30 پردازش ديجيتالي تصوير فصل اول: معرفي ...
4 1393/06/30 پردازش ديجيتالي تصوير فصل دوم: اصول پردازش تصوير ...
5 1393/08/04 پردازش ديجيتالي تصوير فصل سوم: ارتقاء تصوير در حوزه مكان ...
6 1393/07/19 پردازش ديجيتالي تصوير فصل چهارم: ارتقاء تصوير در حوزه فركانس ...
7 1397/07/07 اصول سيستمهاي راديولوژي و تصويرگرپزشکي فصل اول ...
8 1397/07/07 اصول سيستمهاي راديولوژي و تصويرگرپزشکي فصل دوم ...
9 1397/07/07 اصول سيستمهاي راديولوژي و تصويرگرپزشکي فصل سوم ...
10 1397/07/07 اصول سيستمهاي راديولوژي و تصويرگرپزشکي فصل چهارم ...
11 1397/07/07 اصول سيستمهاي راديولوژي و تصويرگرپزشکي فصل پنجم ...
12 1397/07/07 اصول سيستمهاي راديولوژي و تصويرگرپزشکي فصل ششم ...
13 1397/07/07 اصول سيستمهاي راديولوژي و تصويرگرپزشکي فصل هفتم ...
14 1397/07/07 اصول سيستمهاي راديولوژي و تصويرگرپزشکي فصل هشتم ...
15 1393/07/22 پردازش ديجيتالي تصوير فصل هفتم: تبديل ويولت ...
16 1393/07/22 پردازش ديجيتالي تصوير فصل دهم: ناحيه بندي ...
17 1393/07/22 پردازش ديجيتالي تصوير فصل نهم: عملگر هاي مورفولوژي ...
18 1393/07/22 پردازش ديجيتالي تصوير فصل پنجم: تثبيت تصوير ...
19 1393/07/22 پردازش ديجيتالي تصوير تمرين فصل سوم: ارتقاء تصوير در حوزه مكان ...
20 1395/09/03 پردازش ديجيتالي تصوير تمرين فصل چهارم: ارتقاء تصوير در حوزه فركانس ...
21 1393/07/22 پردازش ديجيتالي تصوير تمرين فصل هفتم: تبديل ويولت ...
22 1393/07/22 پردازش ديجيتالي تصوير تمرين فصل دهم: ناحيه بندي ...
23 1393/07/22 پردازش ديجيتالي سيگنال تمرين فصل دوم: سيستمهاي LTI ...
24 1393/07/22 پردازش ديجيتالي سيگنال تمرين فصل سوم: تبديل z ...
25 1393/07/22 پردازش ديجيتالي سيگنال تمرين فصل چهارم: تمرين دستي ...
26 1393/07/22 پردازش ديجيتالي سيگنال تمرين فصل چهارم: تمرين مطلبي ...
27 1393/07/22 پردازش ديجيتالي سيگنال تمرين فصل پنجم: تمرين دستي ...
28 1393/07/22 پردازش ديجيتالي سيگنال تمرين فصل ششم: تمرين دستي ...
29 1393/07/22 پردازش ديجيتالي سيگنال تمرين فصل هفتم: تمرين مطلبي ...
30 1395/02/21 فرم تطبيق رشته مهندسي پزشكي - بيوالكتريك جهت تطبيق واحدهاي گذرانده با واحدهاي باقي مانده ...
31 1394/07/27 تمرين درس شناسايي آماري الگو تمرين سري اول- طبقه بند بيزين ...
32 1394/08/18 تمرين درس شناسايي آماري الگو تمرين سري دوم- طبقه بند بيزين (دستي) ...
33 1395/09/03 برنامه ترميک پيشنهادي گروه بيوالکتريک ورودي 95 برنامه ترميک پيشنهادي ورودي 95- ويرايش مهر 95 ...