سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری برق- بيوالكتريك تربيت مدرس ايران 1387
کارشناسی ارشد برق- بيوالكتريك تربيت مدرس ايران 1383
کارشناسی برق- بيوالكتريك شاهد ايران 1381

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير پ‍ژوهشي دانشكده برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1388 1390
مدير گروه آموزشي بيوالكتريك دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1395
رئيس مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395 1396

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 پردازش تصوير
2 پردازش سيگنالهاي حياتي
3 شناسايي الگو