مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی


مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. علي پزشكي, محمد مهدی سعادتپور, , "اثر ساختگاه بر پارامترهاي نياز انرژي و آسيب تجمعي، در رفتار غير خطي سازه‌ها ناشي از تحريکات زلزله", سومين کنفرانس بين‌المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله،, تهران, 1378
    Status: Unavailable PDF