دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 ديناميک سازه ها کارشناسي ارشد
2 اصول طراحي لرزه اي سازه ها کارشناسي ارشد
3 اصول مهندسي زلزله و باد کارشناسي
4 مقررات ملي ساختمان کارشناسي
5 مقاومت مصالح 1 کارشناسي
6 طراحي سازه هاي فولادي کارشناسي
7 مقاومت مصالح 2 کارشناسي
8 پروژه سازهاي فولادي کارشناسي
9 اصول طراحي سازه هاي بنايي کارشناسي
10 پروژه سازه هاي بتني کارشناسي
11 تحليل سازه ها 1 کارشناسي
12 تحليل سازه ها 2 کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات