سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری سازه-زلزله دانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات ايران -
کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1373
کارشناسی عمران دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1370

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
معاونت عمراني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1381 1387
رييس دانشکده دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1388 1390
رييس سازمان نظام مهندسي استان اصفهان 1391 1395
معاونت عمراني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان 1395 1397

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 Earthquake Engineering
2 Applied Mechanics
3 Numerical Methods in Structural Engineering
4 Seismic Design
5 Reliability analysis