دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 سيستم هاي کنترل خطي کارشناسي
2 عملگرها کارشناسي
3 آزمايشگاه کنترل خطي کارشناسي
4 سيستم هاي کنترل ديجيتال کارشناسي
5 برنامه نويسي زبان C کارشناسي
6 کنترل مقاوم کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يک شنبه ها آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطي 8:00-12:00 تدريس
دو شنبه ها سيستم هاي کنترل ديجيتال 8:00 تا 10:30 تدريس
دوشنبه ها برنامه نويسي 8:00 تا 11:00 تدريس
چهارشنبه ها جلسه هفتگي 16:00 تا 18:00 دانشجويان کارشناسي ارشد
پنج شنبه ها کنترل مقاوم 8:00 تا 11:00 کارشناسي ارشد