دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 سيستم هاي کنترل خطي کارشناسي
2 عملگرها کارشناسي
3 آزمايشگاه کنترل خطي کارشناسي
4 سيستم هاي کنترل ديجيتال کارشناسي
5 برنامه نويسي زبان C کارشناسي
6 کنترل مقاوم کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
دو شنبه ها آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطي 11:00-12:30 تدريس
دوشنبه ها برنامه نويسي 8:00 تا 11:00 تدريس
چهارشنبه ها جلسه هفتگي 16:00 تا 18:00 دانشجويان کارشناسي ارشد
پنج شنبه ها کنترل غيرخطي 8:00 تا 11:00 کارشناسي ارشد