سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری برق-کنترل صنعتي اصفهان ايران 1397
کارشناسی ارشد برق-کنترل علم و صنعت ايران ايران 1389
کارشناسی برق-الکترونيک آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1386

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه پژوهشي کنترل صنعتي و رباتيک مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجق آباد 1399 1400

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 کنترل سيستم هاي چند عاملي، کنترل توزيع شده، کنترل مقاوم، سيستم هاي تاخيردار