سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری آموزش زبان انگليسي علوم و تحقيقات ايران 1397
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسي شهيد بهشتي ايران 1387
کارشناسی زبان و ادبيات انگليسي تهران ايران 1382

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 learning strategies, teacher education, metacognition
2 استراتژيهاي يادگيري، فراشناخت، آموزش مربي