جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
يکي از استادان نمونه دانشگاه 1391 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد پرهام معمارزاده
استاد نمونه گروه عمران 1398 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد پرهام معمارزاده