مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. فریدخت یزدانی, پروانه اباذری, فریبا حقانی, بیژن ایرج, "Restrictors of the effectiveness of diabetes self management education: A qualitative content analysis", Journal of Education and Health Promotion, Vol 10, 2021, PP.1-10
    Status: Available PDF
2. فهیمه کاشانی, پروانه اباذری, فریبا حقانی, "The components of diabetes educators competence in diabetes self‑management education in Iran: A qualitative study", Journal of Education and Health Promotion, Vol 10, 2021, PP.1-8
    Status: Available PDF
3. سحر شاهوردی, پروانه اباذری, احمدرضا یزدان نیک, مجید رضوانی, "Induced Demand after Implementing the Health Reform Plan in Selected Emergency Departments Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences: a Cro", Advanced Journal of Emergency Medicine, Vol 4(3), 2020, PP.e70
    Status: Available PDF
4. فهیمه کاشانی, پروانه اباذری, فریبا حقانی, "Challenges and Strategies of Needs Assessment Implementing in Diabetes Self‑management Education in Iran: A Qualitative Study", Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, Vol 25, 2020, PP.437-443
    Status: Available PDF
5. فرحناز ترکی هرچگانی, مریم شیرازی, ماهرخ کشوری, پروانه اباذری, "تأثير برنامه ي بازديد منزل بر رفتارهاي خود مديريتي و شاخصهاي کنترل قند خون مبتلايان به ديابت نوع 2 تحت درمان با انسولين", مجله دانشکده پزشکي اصفهان, Vol 38, 1399, PP.310-316
    Status: Available PDF
6. سید عباس حسینی, زهرا حسینی زاده, پروانه اباذری, "مهارت دانشجويان ترم آخر کارشناسي پرستاري در اندازه گيري و ثبت عاليم حياتي", مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي, Vol 20(10, 1399, PP.82-90
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی