سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری پرستاري تربيت مدرس ايران 1391
کارشناسی ارشد پرستاري گرايش آموزش داخلي- جراحي علوم پزشکي اصفهان ايران 1373
کارشناسی پرستاري علوم پزشکي اصفهان ايران 1369

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان