کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
International seminar on recent developments in radiation protection 1392/02/22 Taleghani Hospital -


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
MRS, Diffusion, Perfusion, Contrast Agents 1393/11/15 بيمارستان امام خميني تهران NIAG group