مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. فرشته خدادادی, صدیقه سینا, عظیمه نوری زاده واحد دهکردی, "Automatic segmentation of glioblastoma multiform brain tumor in MRI images: Using Deeplabv3 with pre-trained Resnet18 weights", Physica Medica, Vol 100, 2022, PP.51-63
    Status: Unavailable PDF
2. عظیمه نوری زاده, صدیقه سینا, فرشته خدادادی, "A Comparison of Deep Learning and Pharmacokinetic Model Selection Methods in Segmentation of High-Grade Glioma", Frontiers in Biomedical Technologies, Vol 8-1, 2021, PP.187-196
    Status: Unavailable PDF
3. سعیده کوهستانی, مرتضی حبیبی, عظیمه نوری زاده واحد دهکردی, "Investigation of the Effect of Insulator Sleeves on the Ion Emission in a 4kJ Plasma Focus Device", Radiation Physics and Engineering (RPE), Vol 2-3, 2021, PP.17-23
    Status: Unavailable PDF
4. عظیمه نوری زاده واحد دهکردی, "Effect of Bias in Contrast Agent Concentration Measurement on Estimated Pharmacokinetic Parameters in Brain Dynamic Contrast-Enhanced Magnetic Resonan", Iranian Journal of Medical Physics, Vol 17-3, 2020, PP.142-152
    Status: Unavailable PDF
5. عظیمه نوری زاده واحد دهکردی, سعیده کوهستانی, "The Influence of Signal to Noise Ratio on the Pharmacokinetic Analysis in DCE-MRI studies", Frontiers in Biomedical Technologies, Vol 6-4, 2019, PP.187-196
    Status: Unavailable PDF
6. عظیمه نوری زاده واحد دهکردی, علیرضا کمالی اصل, جیمز ایوینگ, ناینگ وین, ایندرین چتی, حسن باقرعبادیان, "An adaptive model for rapid and direct estimation of extravascular extracellular space in dynamic contrast enhanced MRI studies", NMR In Biomedicine, Vol 30-5, 2017, PP.e3682
    Status: Available PDF
7. عظیمه نوری زاده واحد دهکردی, علیرضا کمالی اصل, ناینگ وین, تام میکلسون, ایندرین چتی, حسن باقرعبادیان, "DCE ‐ MRI prediction of survival time for patients with glioblastoma multiforme: using an adaptive neuro ‐ fuzzy ‐ based model and nested model select", NMR In Biomedicine, Vol 30-9, 2017, PP.e3739
    Status: Available PDF
8. عظیمه نوری زاده واحد دهکردی, سعیده کوهستانی, امیرحسین پاینده, "مروري بر فناوريهاي مختلف به کارگيري ليزر در توليد اشعه ايکس و کاربرد اين چشمه ها در پزشکي", ليزر در پزشکي, Vol 19 -2, 1401, PP.32-62
    Status: Unavailable PDF
9. مهدی زهتابیان, رضا فقیهی, سمیرا سینا, عظیمه نوری زاده, "بررسي اثر ناهمگني بافت برپارامتر هاي دوزيمتري چشمه براکي تراپي سزيم 137 با استفاده از کد MCNP4C", مجله فيزيک پزشکي ايران, Vol -, 1389, PP.15-20
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. حانیه السادات جان نثاری, عظیمه نوری ز اده واحد دهکردی, , "بررسي استفاده از فناوري اينترنت اشيا در بهبود بهره وري توربين هاي بادي شناور", نهمين کنفرانس انرژي هاي تجديد پذير و توليد پراکنده ايران, مشهد, 1400
    Status: Unavailable PDF
2. منیژه قاسمی, حانیه السادات جان نثاری, مصطفی کبیری, نوید شجاعی, عظیمه نوری زاده واحد دهکردی, , "بررسي چند ساختار جديد پيشنهادي براي توربينهاي بادي و مقايسه بهره وري آنها ", نهمين كنفرانس انرژيهاي تجديدپذير و توليد پراكنده ايران، ICREDG2022, مشهد, 1400
    Status: Unavailable PDF
3. حسین ملک محمدی فرادنبه, عظیمه نوری زاده واحد دهکردی, صدیقه سینا, , "استفاده از شبکه هاي عميق LSTM در تفسير فارماکوکنتيک تصاوير ديناميک تشديد مغناطيسي", دومين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي کامپيوتر, دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
4. معصومه سادات علوی مقدم, عظیمه نوری زاده واحد دهکردی, فرشته خدادادی, سیما کمال, , "تشخيص بيماري هاي پستان از روي تصاوير ماموگرافي با استفاده از تکنيک يادگيري عميق", دومين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
5. عظیمه نوری زاده واحد دهکردی, , "اثرات انرژي بادي بر محيط زيست و راهکارهاي مقابله با آن", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي مکانيک کاربردي, دانشگاه شهرکرد, 1400
    Status: Unavailable PDF
6. عظیمه نوری زاده واحد دهکردی, , "چگونگي اثر نويز بر تخمين پارامتر حجم فضاي خارج سلولي خارج عروقي در مطالعات تصويربرداري ديناميک تشديد مغناطيسي", دومين کنگره ملي بيوالکترومغناطيس: فرصتها و چالشها, تهران, 1398
    Status: Unavailable PDF
7. عظیمه نوری زاده واحد دهکردی, , "پارامترهاي موثر در تجزيه و تحليل دقيق داده اي تصويربرداري ديناميک تشديد مغناطيسي", دومين کنگره ملي بيوالکترومغناطيس: فرصتها و چالشها, بيمارستان ارتش جمهوري اسلامي, 1398
    Status: Unavailable PDF
8. Azimeh Nourizadeh Vahed, Hassan Bagher-Ebadian, Rajan Jain, Reza Faghihi, Alireza Kamali-Asl, James. R Ewing, , "Arterial Input Function Detection in MR Brain Perfusion: Using a Model-Based Objective Function", 10th annual HFH research symposium, Henry Ford Hospital, Detroit, Michigan, 2013
    Status: Unavailable PDF
9. Siamak P. Nejad-Davarani, Azimeh Noorizadeh Vahed Dehkordi, Hassan Bagher-Ebadian, , "Analytical Model of the Brain Vascular System for Estimation of the Arterial Input Function (AIF) at the Tissue Level", The 13th International Conference on Bioinformatics and Computational Biology(BIOCOMP), , Las Vegas, Nevada, USA, 2012
    Status: Unavailable PDF