سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي هسته اي-پرتوپزشکي شهيد بهشتي ايران 1396
کارشناسی ارشد مهندسي هسته اي -پرتوپزشکي شيراز ايران 1389
کارشناسی مهندسي برق-الکترونيک صنعتي اصفهان ايران 1386

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه فيزيک دانشکده مهندسي هسته اي و علوم پايه 1396 ....

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 دستگاه هاي پرتو پزشکي
2 فيزيک بهداشت
3 طراحي درمان