تابلو اعلانات

ردیف تاریخ متن اطلاعیه توضیحات
1 ۹۵/۳/۲۵ قابل توجه دانشجويان ارشد درس ماشينهاي کنترل عددي پيشرفته از کاتالوگ NSK صفحات B109 تا B132 مورد نياز است. از LM سوال داده نمي شود. -