اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
تيغ فرز ضد چتر با زاويه گام (فاز) متغير و زاويه مارپيچ متغير در طول ابزار، و نيروي برابر وارده بر هر شيار (دندانه) 1396 ایران رضا نصوحی
میلاد سلیمانی