سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1393
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1387
کارشناسی مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
- - - -

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 شکل دهي فلزات
2 ماشينهاي کنترل عددي
3 شبيه سازي المان محدود
4 ماشينکاري به کمک ارتعاشات
5 کنترل چتر
6 نمونه سازي سريع