دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي کارشناسي
2 برنامه سازي پيشرفته کارشناسي
3 ساختمان داده ها کارشناسي
4 سيستمهاي عامل کارشناسي
5 مدارهاي منطقي کارشناسي
6 شبکه هاي عصبي کارشناسي
7 کارگاه کامپيوتر کارشناسي
8 مباحث ويژه کارشناسي ناپيوسته

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات