سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد مهندسي کامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ايران ايران 1378
کارشناسی مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1375

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه کارشناسي کامپيوتر دانشکده مهندسي کامپيوتر 1383 1384

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 شبکه هاي عصبي مصنوعي
2 يادگيري ماشين