جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
پايان نامه برتر - جايزه ويژه پرفسور حسابي 1397 جشنواره پايان نامه هاي برتر ايران - جايزه ويژه پرفسور حسابي نازیلا ادب آوازه
مهرداد نیکبخت