سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهنددسي صنايع - صنايع دانشگاه سلطنتي مالزي مالزي 1391
کارشناسی ارشد -مهندسي صنايع - -ايران -
کارشناسی -مهندسي مکانيک - -ايران -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه رشته مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد، دانشکده فني و مهندسي 1395 1396
مدير گروه تحصيلات تکميلي رشته مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1398 1400

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 سيستم هاي توليد صنعتي
2 برنامه ريزي
3 نگهداري و تعميرات
4 ايمني و بهداشت صنعتي
5 مدل سازي
6 برنامه ريزي توليد
7 مديريت نگهداري و تعميرات جامع