دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 معاني و بيان
2 مثنوي
3 متون نثر
4 آيين نگارش و ويرايش

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
سه شنبه تخقبق در معاني و بيان 13-15 کارشناسي ارشد
چهارشنيه تحقبق در معاني و بيان 13-15 کارشناسي ارشد