سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری زبان و ادبيات فارسي اصفهان ايران 1391
کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسي تهران ايران 1385
کارشناسی زبان و ادبيات فارسي اصفهان ايران 1382

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 دستور زبان
2 بلاغت
3 تحليل متون نظم و نثر