کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
برهمکنش ليزر بافت 1398/09/12 دانشگاه آزاد نجف آباد دانشگاه آزاد نجف آباد دانشکده برق گروه فيزيک