طرحهای پژوهشی

1. مینا نقابی مهدی زادسر سید محمد باقر قرشی , "بررسي تجربي ترابرد حامل¬هاي بار در نيم¬رساناهاي نانو ساختاري آلي", تاریخ تصویب طرح :1391/03/21, تاریخ خاتمه :1392/03/21
2. مینا نقابی , "شبيه سازي پليمرهاي نانو ساختاري مزدوج و محاسبه خواص اپتيكي خطي و غير خطي آن ها", تاریخ تصویب طرح :1389/03/21, تاریخ خاتمه :1390/03/21