جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
تجاري سازي ميکروکاواک ديود نورگسيل سبز 2021 شرکت صنايع الکترواپتيک اصفهان طاهره دریکوند
مهدی زادسر
مینا نقابی