سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری فيزيک يزد ايران 1390
کارشناسی ارشد فيزيک يزد ايران 1385
کارشناسی فيزيک کاشان ايران 1383

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 فيزيک اتمي و مولکولي
2 ليزر و اپتيک
3 لايه هاي نازک
4 ديودهاي آلي
5 سلول هاي خورشيدي