جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
مسابقه طراحي مجتمع فرهنگي ،ورزشي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان 1391 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان الهام ناظمی